The Fundamentals of Weathering 1

June 17, 2014

 

היסודות של הבליה 1, הוא סמינר בסיסי בן יום אחד המוצע במקומות שונים בעולם המדגיש טכניקותבדיקת עמידות

ובליית fastness light .

טכניקות אלו כוללות חשיפה טבעית חיצונית ומואצת , כמו גם שיטות מעבדה מואצת ומכשירים לביצוע הבדיקות.

הסמינר יציג את היסודות של מזג אוויר ואקלים , כגון קרינת שמש, חום ולחות , ואיך גורמים שונים אלו משפיעים על חומרים וכמו כן, כיצד ניתן לבדוק את ההתנגדות של נוסחה או מוצר אליהם 

תשומת לב מיוחדת ניתנת לטכניקות הבדיקה של צבעים וציפויי מגן, חומרי רכב, מוצרי בנייה אדריכליים וחומרי פלסטיק .

כמו כן , נדון בבדיקות למוצרי טקסטיל מתקדמים וסיבים פולימריים שונים.

The Fundamentals of Weathering 2
June 18, 2014
 
היסודות של הבליה 2, נועד להסביר את השפעתם של הגורמים השונים של מזג האוויר על העמידות של המוצר.
נדון כיצד מכשירי מדידה לפרמטרים השונים של פונקציות הבליה עובדים, ולזהות חלק מהטעויות הנפוצות הקשורות לשימוש בהם.
אנו נדון בפירוט רב יותר על הדרך שבה ציוד מעבדה מתקדם שולט על קרינה, לחות וטמפרטורה.
קורס זה יעסוק אף ביישומן של תכניות בדיקה, תפקידה של תקינה, ההכנה והערכה של המוצרים בתצוגה.